گزارش دکتر مونسان از سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به کمیسیون برنامه و‌ بودجه مجلس

مدیریت و برنامه‌ریزی