البرز
نفس شیرازی در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

سفال راز مگوی چهره تاریخ است