0

این کلیسای تاریخی در بافت قدیم تهران و در نزدیکی میدان قزوین واقع شده است.بر روی دیوارهای خارجی کلیسای گورگ مقدس، سنگ قبرهایی قرار دارد. در آغازگمان بر این بود که این سنگ قبرها را از نقاط دیگر به این کلیسا آورده و بر روی دیوارهانصب کرده اند. در سال ۱۳۶۲ هنگام حفر زمین برای عبور کانال، به سنگ قبری برخوردندکه تاریخ ۱۸۹۱ میالدی روی آن حک شده بود با پیدا شدن این سنگ قبر مشخص گردیدکه سنگ قبرهای دیگر نیز به کسانی تعلق دارد که در حیاط کلیسا دفن شدهاند و بعداًسنگ قبرها را به روی دیوارهای کلیسا و پایه های برج ناقوس نصب کرده اند. بعضی از این سنگ قبرها متعلق به رجال، معاریف و ارمنیان سرشناس دوره قاجار است.بر روی دیوار جنوبی کلیسا، سمت راست در ورودی، سنگ قبر امیرتومان میرزا مادروسداوید خانیان است که در ۱۱ دسامبر ۱۹۰۵ در تهران وفات یافته او مدرس زبان روسی در دارالفنون و رئیس ستاد بریگاد قزاق و مدتی نیز فرمانده گارد سلطنتی قاجار بود.
بر روی دیوار غربی راهرو کلیسا دو سنگ قبر نیز متعلق به دو نفر از رجال ارمنی عصر قاجار نصب شده است. یکی سلیمان خان سهام الدوله امیر تومان، والی کردستان وخوزستان و دیگری پسر او جهانگیر خان وزیر صنایع، نخستین وزیر صنایع و غورخانه ایران که در سال ۱۸۹۱ فوت کرده  است.

قالی بافی شیراز، منحصربفرد در طرح و نقش

مقاله قبلی

خربس، غاری به جا مانده از دوره مادها

مقاله بعدی

0 دیدگاه

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. بخش‌های الزامی مشخص شده اند. *