کشف بقایای دژ تاریخی مربوط به دوره هخامنشی در محوطه ریوی خراسان شمالی

میراث‌فرهنگی