انتشار بیانیه پایانی هفته میراث‌فرهنگی

استحکام هویت میراثی در ذهن آحاد مردم و ارتقای سواد میراثی، جز با آموزش محقق نخواهد شد

میراث‌فرهنگی