در اختتامیه سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران مطرح شد

مهندس ضرغامی: استبداد، دوقطبی‌سازی و تحریف بلای جان گردشگری است

گردشگری