در نامه‌های جداگانه از سوی معاون میراث‌فرهنگی کشور انجام شد

ابلاغ مراتب ثبت 23 اثر واجد ارزش فرهنگی‌تاریخی به استاندار کردستان

میراث‌فرهنگی